bugfix for TIMD_FUSION

Yang Wang requested to merge wangyang.cs/ECM:TIMD_fusion_fix into master

bugfix for TIMD_FUSIION

Merge request reports